Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Krzywa
StatutSTATUT
STOWARZYSZENIA ROZWOJU SOŁECTWA KRZYWA
Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1
 1. Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Krzywa zwane dalej Stowarzyszeniem działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 Nr 20, Poz. 104, z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.
 2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
§ 2


Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem w celach niezarobkowych, prowadzącym działalność pożytku publicznego.

§ 3


Terenem działania stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz, z zachowaniem obowiązujących przepisów, terytoria innych państw.

§ 4


Siedzibą władz jest wieś Wołowiec w gminie Sękowa.

§ 5


Stowarzyszenie, po jego zarejestrowaniu, nabywa osobowość prawną.

§ 6


 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
§ 7


Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci oraz może posiadać godło ustanowione w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

§ 8


Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.Rozdział II

Cele i sposoby działania

§ 9


Celem działania Stowarzyszenia jest:
 1. wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego sołectwa Krzywa,
 2. wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym,
 3. działalność na rzecz pożytku publicznego,
 4. ochrona przyrody, zabytków, dziedzictwa kulturowego.
§ 10


Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
 1. współpracę z władzami państwowymi i samorządowymi, organizacjami społecznymi o podobnym charakterze w kraju i za granicą,
 2. zakładanie i prowadzenie przedszkoli i szkół podstawowych oraz innych placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 3. wspieranie działania szkoły na zasadach prawem przewidzianych,
 4. prowadzenie kursów edukacyjnych, zajęć, szkoleń, imprez, obozów sportowych, turystycznych, rehabilitacyjnych i kulturalnych oraz innych działań na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych,
 5. szeroko rozumianą działalność kulturalną - w szczególności poprzez ochronę zabytków i materialnych śladów dziedzictwa kulturowego,
 6. organizowanie pomocy i opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych,
 7. organizowanie wsparcia dla rodzin w trudnej sytuacji,
 8. wspieranie działań społecznych i zawodowych kobiet wiejskich,
 9. organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury sołectwa Krzywa,
 10. wspieranie rozwoju gospodarczego sołectwa Krzywa,
 11. ochronę przyrody i krajobrazu,
 12. prowadzenie działalności rolniczej przyjaznej środowisku - popularyzacja rolnictwa ekologicznego,
 13. tworzenie nowych miejsc pracy,
 14. tworzenie lokalnych systemów stypendialnych,
 15. wspieranie aktywnego uczestnictwa mieszkańców wsi w Unii Europejskiej i przeciwdziałanie negatywnym skutkom integracji europejskiej i globalizacji,
 16. organizowanie i prowadzenie wiejskiej kasy zapomogowo-pożyczkowej i kasy ubezpieczeń wzajemnych,
 17. promocję zdrowia i zdrowego stylu życia,
 18. działalność na rzecz rozpowszechniania turystyki, sportu, rekreacji, budowa i utrzymanie infrastruktury sportowej i turystycznej,
 19. prowadzenie działalności wydawniczej,
 20. wprowadzenie w życie i propagowanie zasad rozwoju zrównoważonego,
 21. podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięć związanych z rozwojem wsi.
§ 11


Stowarzyszenie do osiągnięcia swych celów może zawierać porozumienia i umowy z organizacjami, przedsiębiorstwami, organami administracji publicznej i innymi podmiotami.

§ 12


Stowarzyszenie działa w obszarze pożytku publicznego i w jego ramach może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną.Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 13


 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
§ 14


Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
 1. członków zwyczajnych,
 2. członków wspierających,
 3. członków honorowych.
§ 15


 1. Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.
 2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, które zdeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub intelektualną. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela.
 3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.
§ 16


Członek zwyczajny ma prawo do:
 1. czynnego i biernego prawa wyborczego;
 2. zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia;
 3. zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z liczby członków.
Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
 1. aktywnego realizowania celów statutowych Stowarzyszenia;
 2. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
 3. regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.
§ 17


 1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada inne prawa członka zwyczajnego.
 2. Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 16 ust. 2 pkt 2 i 3.
§ 18


 1. Za zasługi dla Stowarzyszenia, Walne Zebranie na wniosek Zarządu może przyznać honorowe członkostwo w Stowarzyszeniu.
 2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, z wyjątkiem obowiązku określonego w § 16 ust. 2 pkt 3.
§ 19


Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
 1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi;
 2. śmierci członka Stowarzyszenia lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;
 3. skreślenie z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający jeden rok;
 4. wykluczenia z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu.


Rozdział IV

Organy Stowarzyszenia

§ 20


Władzami Stowarzyszenia są:
 1. Walne Zebranie Członków;
 2. Zarząd;
 3. Komisja Rewizyjna.
§ 21


 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Walnego Zebrania Członków.
 2. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum).
 3. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum). Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
§ 22


W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniony poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko.

§ 23


 1. Członkowie organów władz Stowarzyszenia wykonują powierzone im zadania nieodpłatnie.
 2. Prezes oraz pozostali Członkowie Zarządu mogą podejmować odpłatnie prace, wykraczające poza przydział obowiązków związanych z funkcją.


Walne Zebranie Członków

§ 24


 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
  1. / z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
  2. / z głosem doradczym - członkowie wspierający i honorowi.
§ 25


 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku.
 3. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 4. Obradami Walnego Zgromadzenia Członków kieruje prezydium w składzie: przewodniczący, sekretarz, członkowie w liczbie od 3 do 5.
 5. Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym bezwzględną większością obecnych na Zebraniu członków Stowarzyszenia.
 6. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków.
 7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach:
  1. / Zarząd,
  2. / Komisja Rewizyjna,
  3. / 1/3 członków Stowarzyszenia.
 8. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
 9. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków w pierwszym terminie, i bez określenia wymaganej liczby członków w drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut później, niż pierwszym terminie.
§ 26


Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
 1. uchwalenie statutu i jego zmian,
 2. uchwalenie regulaminów władz Stowarzyszenia,
 3. wybór i odwołanie członków władz stowarzyszenia,
 4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia
 5. ustalanie wysokości składek członkowskich,
 6. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego,
 7. podejmowanie decyzji w sprawie wysokości kwoty zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia przez Zarząd,
 8. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 9. inne wynikające z niniejszego statutu.
§ 27


 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
  1. / z własnej inicjatywy,
  2. / na żądanie Komisji Rewizyjnej,
  3. / na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych,
 2. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 30 dni od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonych w ust. 1 pkt. 2 i 3.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało powołane.


Zarząd

§ 28


 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia.
 2. Zarząd składa się z 3 - 7 członków. Na pierwszym po wyborach posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa i Wiceprezesa.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
§ 29


Do zakresu działania Zarządu należy:
 1. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
 2. ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
 3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 4. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia i zbycia majątku ruchomego,
 5. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia do kwoty określonej przez Walne Zebranie Członków,
 6. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 7. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,
 8. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
 9. uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie.


Komisja Rewizyjna

§ 30


 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 - 5 członków.
§ 31


Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
 1. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
 3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo zwołania posiedzenia Zarządu,
 4. zwołanie Walnego Zebrania Członków w przypadku nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
 5. składania na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia,
 6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.
§ 32


 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.


Rozdział V

Majątek i fundusze

§ 33


Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 34


 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
  1. / składki członkowskie,
  2. / darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne,
  3. / wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia), dochody z kapitału (odsetki),
  4. / dotacje, subwencje, kontrakty, środki z dotacji publicznych, granty, zlecenia usług,
  5. / dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 35


Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie prawa i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu: prezesa i wiceprezesa lub prezesa i upoważnionego pisemnie przez Zarząd innego członka Zarządu.

§ 35A


W Stowarzyszeniu zabrania się:

 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi".
 2. Przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Wykorzystania majątku stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
 4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od pomiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.


Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 36


 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nie uregulowanych w statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami).


Statut został uchwalony na Zebraniu w dniu 03.05.2009 r.


Tekst Statutu » /w formacie .pdf/